Hoş geldiňiz!

Bu gün «Hazar ätiýaçlandyryş» AGPJ-ti ätiýaçlandyryşyň we gaýtadan atiýaçlandyryşyň 15 görnüşi boýunça hyzmatlaryny içerki bazarda we halkara derejede hödürleýär. Düzüminde tejribeli we jogapkärli hünärmenleri bolan biziň guramamyz fiziki we ýurudiki şahslary, şeýle hem Bitarap we Garaşsyz Türkmeistanyň myhmanlaryny ätiýaçlandyryş hyzmatlary bilen üpjün etmeklige taýýar

“Hazar ätiýaçlandyryş” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan 2018-njy ýylyň 13-nji sentýabrynda 26385619 sanaw belgisi bilen hasaba alnyp,
2016-njy ýylyň 26-njy dekabrynda berlen №1-5-33-115,
2017-nji iýulyň 23-nji sentýabrynda berlen №1-5-33-110 hem-de 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda berlen
№1-5-33-194 ygtyýarnamalar esasynda hereket edýär

Müşderiler

700

Ätiýaçlandyryş tölegleri

14

Mukdary: 1259350 köp

Şertnamalar

7300

Beýleki kompaniýalara geçirilen riskler

5100

Toparymyz

  • Türkmenistan, Aşgabat ş. 744013, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 157 jaý

Aşgabat

  • Mary ş. Bagtyýarlyk seýilgähiniň 1 gatly administratiw binasy +99362170618, +99362226159

Mary

  • Türkmenabat ş. A.Garlyýew köç. "Lebap" Söwda merkezi +99363959466

Lebap

  • Balkanabat ş. kwartal 115, jaý 3, 1 etaž +99365842929

Balkan

  • Daşoguz ş, +99365842929

aşoguz

"Kontinental Indastrial Saplaý Limited" kompaniýasy
"Gündogdy" HK
"Döwletli döwran" HJ
"Ýowşan" HJ
"Esasy pursat" HK
"Umytly nesil" HJ
"Täze enjam" HJ
"Myradym" HK
"Ak çeşme" HK
"Arassa saka" HK
"Toýly" HJ
"Şahandaz" HJ
"Ak ertir" HK
"Ganatly bedew" HK
"Milli alýumin" AGPJ

Habarlaşmak

Salgymyz we habarlaşmak üçin maglumatlar:

Türkmenistan, Aşgabat ş.,

744013, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 157 jaý

Öýjükli telefon:

+993 (12) 41-41-92/95

© 2021 "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ. Ähli hukuklary goralan.