Ýükleri ätiýaçlandyryş

 1. Ätiýaçlandyrýanyň ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylan pursatyndaky emläk bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.
  Şular ätiýaçlandyryş obýekti bolup bilerler:
  ýükler, komission tölegler, fraht we ýükleri daşamak bilen bagly beýleki çykdajylar. Ätiýaçlandyryş halatynyň ýüze çykmagy sebäpli, ýükleri daşamak bilen bagly Ätiýaçlandyrýana ýetirilen ýitgiler, eger ätiýaçlandyryş şertnamasynda göz öňünde tutulan bolsa, ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.
 2. Ätiýaçlandyryşyň anyk obýekti Ätiýaçlandyrýanyň arzasynda (1-nji goşundy) we ätiýaçlandyryş şahadatnamasynda – polisinde (2-nji goşundy) görkezilýär. Zerur bolan halatynda ätiýaçlandyryş şertnamasynyň ýanyna ýükleriň ýazgysy goşulýar (1a- goşundy).
 3. Ýörite ýükleriň, gymmat bahaly metallaryň we daşlaryň (zergärçilik önümleri, altyn, platina we platina toparyna degişi metallaryň guýmalary we bölekleri), gymmat bahaly sütükli derileriň, banknotlaryň, şaýlyklaryň, gymmat bahaly kagyzlary, daşary ýurt pulundaky gymmatlyklarynyň, markalary, resminamalaryň, aýratyn çeperçilik we taryhy gymmaty bolan zatlaryň, şahsy goşlaryň we emlägiň, goşlaryň (ulagyň görnüşine garamazdan) daşamagy goşmaça ylalaşyklar esasynda ätiýaçlandyrylýar.
 4. Aýratyn fiziki-himiki häsiýetleri (ot alýan, partlama howpy bolan, howply ýükler) bolan ýükleri, göwrümi uly bolmadyk enjamlary, deňiz buraw enjamlaryny, deňiz gämileriniň palubalarynda gämileri, döwülmäge we böleklenmäge aýratyn ýakyn ýükleri daşamagy ätiýaçlandyrmak hem goşmaça ylalaşygyň esasynda amala aşyrylýar.
 5. Şu aşakdakylar ätiýaçlandyrmaga degişli däldir:
  - ýaýraýan we radioaktiw materiallar;
  - harby tehnika we esbaplar, şeýle hem harby hereketleri alyp barmagy ýa-da adatdan daşary ýagdaýyň girizilmegi bilen baglanyşykly amala aşyrylýan çäreleri üpjün etmek üçin daşalýan ok-däriler;
  - neşe serişdeleri we ş.m. maddalar we olary taýýarlamak üçin çig mal.
 6. Ätiýaçlandyryş şertnamasynda aşakdaky ýaly ýükleri ätiýaçlandyrmak göz öňünde tutulyp bilner:
  - ulagyň aýratyn görnüşi bilen daşalýan ýükler;
  - ulaglaryň dürli görnüşleri bilen bir ulag resminamasy bilen daşalýan ýükler (göni garyşyk gatnaw).
  - bir gezek daşalýan ýükler;
  - belli bir döwrüň dowamynda birnäçe gezek daşalýan ýükler;
  - ýük daşalýan ýolunyň tutuş dowamynda;
  - ýüküň daşalýan ýolunyň belli bir böleginde (aýry-aýry nokatlaryň arasynda).

© 2021 "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ. Ähli hukuklary goralan.