Ipotekany ätiýaçlandyryş

  1. Ätiýaçlandyrýanyň özüniň eýeçilik edýän, peýdalanýan ýa-da ygtyýarlyk edýän ätiýaçlandyrylan emläginiň bahasyndan öwez tölegini almakdaky emläk bähbidi ipoteka ätiýaçlandyryşynyň obýekti bolup durýar.
Ätiýaçlandyrylan emläge ony olaryň bellenen maksadyna deň ölçegli zyýan ýetirmezden daşalmagy mümkin bolmadyk gozgalmaýan emläk, şol sanda fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň eýeçiliginde, hojalygy ýöretmek ýa-da dolandyrmak esasynda olaryň garamagynda bolýan jaýlar, desgalar, ýaşaýyş jaýlary, öýler, gaýry emläk toplumlary we Türkmenistanyň kanunçylygynda gozgalmaýan emläge degişli edilen beýleki emläkler degişlidir.

© 2021 "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ. Ähli hukuklary goralan.