Türkmenistanyň çäklerinden daşyna gidýän raýatlaryň saglygyny ätiýaçlandyryş

  1. Ätiýaçlandyrylan şahsyň ätiýaçlandyryş goragy bilen üpjün edilýän möhletinde, ätiýaçlandyryş çäginde bolýan wagtynda bolup geçen ätiýaçlandyryş halaty netijesinde onuň ömrüne ýa-da saglygyna zelel ýetirilmegi bilen baglanyşykly Ätiýaçlandyrýanyň emläk bähbitleri ätiýaçlandyryşyň obýekti bolup durýar.

© 2021 "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ. Ähli hukuklary goralan.