Ýuridik şahslaryň hasabyna işgärleri betbagtçylykly hadysalardan köpçülikleýin ätiýaçlandyryş

  1. Ätiýaçlandyrylan şahsyň özüniň zähmet borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda we onuň iş ýerine hem-de yzyna barýan wagtynda betbagytçylykly hadysanyň netijesinde ömrüne ýa-da saglygyna zyýan ýetmegi bilen baglanyşykly hususy bähbitleri ätiýaçlandyryş obýekti bolup durýar.

© 2021 "Hazar ätiýaçlandyryş" AGPJ. Ähli hukuklary goralan.